✨ Skorzystaj z darmowej dostawy już teraz! Obowiązuje przy zamówieniach od 229 zł ✨ 

Polityka prywatności i plików cookie obowiązuje od 10. czerwca 2024 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem oraz właścicielem serwisu wallgangstudio.com jest firma Kompresja Aneta Gawędzka-Paniczko z siedzibą w Białymstoku przy przy ul. Planetarnej 48, 15-683 Białystok, NIP 5461303244, REGON 363165547, wpisanej do CEIDG.
 2. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym.
 3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem).
 4. Słowa, wyrażenia i skróty występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Formularz Zamówienia, Newsletter, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym w Sklepie Internetowym.
 5. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.
 6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podmioty współpracujące, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.


§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, jest firma Kompresja Aneta Gawędzka-Paniczko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Planetarnej 48 , 15-683 Białystok  NIP 5461303244, REGON 363165547, wpisanej do CEIDG.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się:
  1. tradycyjnie na adres podany powyżej, tj. ul. Planetarna 48, 15-683 Białystok.
  2. mailowo: hello@wallgangstudio.com 
  3. telefonicznie +48 668 818 007 (pn.-pt. 9:00 – 15:00) opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 3. Jeżeli:
  1. chcesz skontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
  2. masz pytania dotyczące danych lub uwagi odnośnie tej polityki,
  3. jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw odnośnie dotyczących Cię danych przetwarzanych przez Administratora jako ich administratora,
możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane powyżej.


§ 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe - to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.
 2. Przetwarzamy dane osobowe:
  1. użytkowników Sklepu internetowego, w tym posiadających Konto,
  2. klientów,
  3. kontrahentów,
  4. subskrybentów Newslettera,
  5. osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,
  6. osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.instagram.com/ oraz https://www.facebook.com (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”). Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook i Instagram udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.


§ 4. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA 
ORAZ OKRES PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
  1. dostarczania i wyświetlania Treści w Sklepie Internetowym – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie Sklepu Internetowego,
  2. świadczenia Usługi Konto – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres email, hasło, adres IP, pliki cookies, imię i nazwisko, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres świadczenia Usługi Konto,
  3. zawierania Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.
  4. wypełniania zobowiązań Administratora jako Sprzedawcy i Usługodawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e-mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP, PESEL; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z Administartorem.
  5. przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] - w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, dane o zamówieniach, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe - dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.
  6. w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do Twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO  - dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej Polityce Prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.
  7. w celu realizacji prawnie uzasadnionego Interesu Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, który jest:
   • realizacja obowiązków reklamacyjnych dotyczących Sklepu Internetowego, rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów,
   • prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji,
   • przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
   • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.
Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 1. Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących Sklepu Internetowego służącego do świadczenia Usług Elektronicznych przez Administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych ze prowadzeniem Sklepu Internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.
 2. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i Administrator.
 3. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


§5 ODBIORCY

 1. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym w szczególności:
  1. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie IT w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),
  2. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności - obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,
  3. agencje marketingowe i dostawcy systemów IT służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 3. Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i Instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik sklepu internetowego ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 4. Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u Administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.


§6 TRANSFER DANYCH POZA EOG

 
Jeżeli Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


§7 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.


§8 PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w § 2 Polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.
 2. Każdy podmiot, którego dane Administrator przetwarza ma prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
  2. żądania sprostowania,
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
  6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl


§ 9 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Administratora za pomocą plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy. Serwis korzysta z tzw. plików Cookies (ciasteczka), a poniżej przedstawia się szczegółowe informacje w tym zakresie. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
  2. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
  3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Pliki cookies są przechowywane w celach inne niż niezbędne w tym w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Te pliki cookies są zatem aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie, wyrażając zgodę w okienku plików cookies w Serwisie Internetowym.
Ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie (okienko) o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie uregulować w ustawieniach prywatności.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego - rozpoznania urządzenia i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze Sklepu Internetowego,
  2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości, funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  3. Zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego.
Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora dostarczający narzędzia wspierające funkcjonowanie Sklepu Internetowego mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik ponadto może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Każdy użytkownik Serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
 5. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych w celach marketingowych lub innych niż niezbędne do wyświetlania strony internetowej, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Usunięcie lub zablokowanie zapisywania plików cookies oraz wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer:
 • https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 1. Dane z plików cookies będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych.
Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

FACEBOOK ADS
Facebook Ads to system reklamowy w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA., którego używamy do wyświetlania reklam użytkownikom Facebook w ramach których Serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych Klientów, a następnie ich wyświetlenia w sieci reklamowej danego dostawcy (Google, Facebook). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:
Używamy go do prowadzenia remarketingu i kampanii reklamowych w sieci reklamowej Facebooka, w celu tworzenia raportów skuteczności kampanii i śledzenia konwersji. Facebook Ads gromadzi dane behawioralne na temat użytkowników w oparciu o pliki cookie i zachowuje dane w swoich centrach danych, w tym w Lulea, w Szwecji w Unii Europejskiej. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio tam:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

INNE WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, Instagram oraz Pinterest.
Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowanie się tych wtyczek.


§ 10 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach Użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji Polityki, zaś fakt korzystania z usług sklepu internetowego będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Sklepie internetowym po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Sklepu internetowego.
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu, Programu Care Club i świadczonych Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.
  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.
 3. Każdej osobie przysługuje:
  1. prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zapis do newslettera